Öne Çıkanlar İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Ücret YDT testleri soru sayısı hepsiburada kampanya Manisa elektrik arıza kaç Ulcuran ilacı

Memurların 2021 yılı fazla mesai ücretleri zamlandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 yılı merkezi yönetim bütçe teklifi ve eki cetvellerini yayımladı. Yayımlanan bütçe teklifi ve eki cetvellerinde K cetveli kısmında memurların 2021 yılında alacakları EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI yer almaktadır.

MEMURUN FAZLA MESAİSİNE 14 KURUŞ ZAM YAPILDI

2019 yılında 2 lira 13 kuruş, 2020 yılında 13 kuruş zamlanarak 2 lira 26 kuruşa yükselen memurların fazla çalışma ücretleri 2021 yılında da 14 kuruş artışla 2,40 lira olacak.

Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti:

1-657 sayılı Kanunun 17 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığı nda saat başına yapılacak ödeme 2,40Türk /irasıdır.

İŞTE 2021 YILINDA MEMURLARIN ALACAKLARI EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE  DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI

I. EK DERS ÜCRETİ

1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Geliştirme Eğitimi Yönetmeli ğine ek ders vermekle görevlendirilen; öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine (öğretim görevlisi emniyet teşkilatı mensupları dahi l)  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre belirlenen tutarda, öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere is e aynı Kanuna  göre öğretim görevlileri için belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenir.

2- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci ve ek 4 üncü maddeleri gereğince, fiilen ek ders görevi yapanla ra ders  saati başına;

a)  Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki yükseköğretim kurumları  ile sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıkları,  özel ihtisas okulları,  KBRN Okulu, İstihbarat ve Dil Okulu, yabancı dil okulları ve benzerleri nde ders görevi verilenlerden; öğretim üyesi  ve öğretim görevliler ine  2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarda, öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere ise aynı Kanuna göre  öğretim görevlileri  için  belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenir. 

b) Milli  Savunma  Bakanlığı  bünyesindeki  yükseköğretim  kurumlarınd a  ders  vermek  üzere  di ğer  yükseköğretim  kurumlarından  görevlendirilen  öğretim elemanlarına,  Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarın  beş katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada  10  saati geçemez.

c) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki  kurslarda ders görevi verilenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine  göre belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenir.

3- Jandarma  ve  Sahil  Güve nlik  Akademisinde  ders  vermek  üzere  diğer  yükseköğretim  kurumlarından  görevlendirilen  öğretim  elemanlarına İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarın beş katını geçmemek üzere  ek  ders ücreti ödenir. B u kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemez.

4-    Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında; sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıkları, istihbarat okulu  ve  benzerlerinde ders görevi verilen öğretmenler ile öğretmen olar ak görevlendirilenlerden ders görevlerini fiilen yerine getirenlere ders saati başına  2914 sayılı Kanuna göre  öğretim görevlileri için belirlenen tutarda, Mesleki Gelişim Planında yer alan kurslarda ders görevi verilen personelden  ders görevlerini fiilen y erine getirenlere ise ders saati başına 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre belirlenen tutarda, ek ders ücreti ödenir.  Bu  madde ye göre  yürütü lecek  ders  faaliyetlerinde   uyulacak  azami  ders  saatleri   Hazine  ve   Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine İç işleri  Bakanlığı tarafından belirlenir. 

5- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri hükümlerine göre çalışan personelden, kuruma  eleman yetiştirmek üzere açılan mesleki okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim ve kurs fa aliyetlerinde ders vermek üzere görevlendirilen ve  ders görevlerini fiilen yerine getirenlere ders saati başına, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre belirlenen tutarları  aşmayacak şekilde  teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tesp it edilecek tutarda ek ders ücreti ödenir.

6- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinin (d) bendi uyarınca sınavsız geçme hakkı verilen meslek yüksekokulların da  ikinci öğretim kapsamında yürütülecek eğitim - öğretim programlarındaki ders ve uy gulamalarda bulunmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 31 inci  maddesine göre “öğretim görevlisi” olarak görevlendirilen ve fiilen görev yapan öğretmenlere, uzman kişilere, emekli öğretim  elemanlarına ve  emekli öğretmenlere, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hükümler dikkate alınarak, 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun ve  buna ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödenir. Milli Eğitim Bakanlığınca  görevlendirilecek  öğretmenlere bu kapsamda ödenec ek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemez.

7- İçişleri Bakanlığınca Kaymakam adaylarına yönelik olarak düzenlenecek eğitim programlarında ders vermek üzere görevlendirilen  ve  ders görevini fiilen yerine getiren personelden; öğretim elemanlarına 2914 sayı lı Kanuna göre belirlenen tutarda,  diğerlerine ise aynı Kanuna  göre öğretim görevlileri için belirlenen tutarda  ek ders ücreti ödenir.

8-    1 sayılı  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 61 inci maddesi  ile  29/7/2002 tarihli v e 4769 sayılı  Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilen; öğretim üyesi ve  öğretim görevlilerine  2914 sayılı  Kanuna göre belirlenen tutarda, diğerlerine ise aynı Kanuna göre öğretim görevlileri  için belirlenen  tutarda ek ders ücreti ödenir.

9- Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Arasında İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Protokolü uyarınca  yapılan  eğitim programlarında, normal mesai günlerinde saat 16.00’dan sonra ve hafta sonu tatillerinde ders v ermek üzere görevlendirilen öğretim  elamanları  ile  bu  proje  kapsamında  öğretim  görevlisi  olarak  görevlendirilen  öğretmenlere  ders  saati  başına,  2914  sayılı  Kanunun  11inci   maddesindeki ders saatlerine ilişkin sınırlamalar dikkate alınmaksızın Üniversite dö ner  sermayesinden,  haftada  en  fazla  10  saate  kadar,  normal   öğretimde ödenen ders ücretlerinin dört katını geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutarda ek de rs ücreti ödenir.

10- Askeri  işyerleri ile Jandarma Genel Komutanlığı v e Sahil Güvenlik Komutanlığı  işyerlerinde istihdam edilen işçilere, endüstri meslek  liselerinde eğitimi verilen mesleklerde “Meslek Kursu” ile “Geliştirme ve Uyum Kursu” açılmasına ilişkin olarak Milli Eğitim  Bakanlığı ile Milli  Savunma Bakanlığı ve İçişle ri Bakanlığı  arasında  yapılacak ayrı  Protokol ler uyarınca görevlendirilecek Milli Eğitim Bakanlığı kadrosundaki  öğretmenlere fiilen verdikleri ders saatleri karşılığında, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güven lik Komutanlığı  tar afından haftada 10 saate kadar, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenir. 

 II. KONFERANS ÜCRETİ

1- Her bir konferans için  32,90 Türk Lirasını aşmamak üzere;

a) 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre ve yüksek öğretim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenen öğretim programı dışında,

b)  Milli Savunma hniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde  (S ınıf okulları, özel ihtisas okulları, İstihbarat ve Dil Okulu,  KBRN Okulu  dahil ), 

c)  Cezaevlerinde  mahkum ve tutuklulara ders müfredatı dışındaki konularda Bakanlık Onayı ile,  konferans verenlere kurumlarınca belirlenecek tutarda konferans ücreti ödenir.

2-    Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez.

III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

(A) Saat  Başı Fazla Çalışma Ücreti:

1- 657 sayılı Kanunun 17 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığı nda saat başına yapılacak ödeme   2,40  Türk /irasıdır. ( Ö zel  kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri i çin bu saat ücreti esas alınır.  

2- 657 sayılı Kanuna tabi personele, anılan Kanunun 17 inci maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapılan fazla  çalışma karşılığında;

a)  Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele (m akam şoförleri dahil  ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına  istina den saat başına yapılacak ödeme  2,54  Türk /irasıdır.

b) Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar , Genel Müdür ve daha üst birim yöneticiler i,  StrateMi Geliştirme Başkanı, vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı,  Genelkurmay Başkanlığı,  kuvvet  komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimle rin yöneticileri, Rektör,  Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istina den saat başına yapılacak  ödeme  2,54  Türk /irasıdır.

c) Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel  bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere ayda 60 saati geçmemek  üzere makam  onayına istina den saat başına yapılacak ödeme  2,54 Türk /irasıdır.

ç) Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı na  (Kredi  ve  Yurtlar  Genel  Müdürlüğü  bağlı  yurtlar  ile  üniversitelere  bağlı  yurtlarda  görev  yapan  personelden  gerçekleştirdikleri  fazla  çalışma  karşılığında  kendilerine  izin  verilme  imkanı  bulunmayanlara,  y ıllık  olarak  Hazine  ve   Maliye  254 Bakanlığınca tespit edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşm amak üz ere  saat   başına yapılacak ödeme  2,40  Türk Lirasıdır.

d) Anadolu  Üniversitesi  dışındaki  diğer yükseköğretim  kurumları  kadrolarında  görev  yapan  personelden,  Anadolu  Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve  yüzyüze eğitim hizmetlerinin  yürütülmesine  yardımcı olmak üzere n ormal  çalışma  saatleri  dışında  görevlendirilen  ve  fiilen  görev  yapanlara,  Anadolu  Üniversitesinin  talebi  üzerine  yıllık  olarak  Hazine  ve  Maliye  Bakanlığınca  tespit edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak ve Anadolu Üniversitesi tarafından açıköğretim programı uygulaya n  yükseköğretim kurum larına aktarılan öğrenci katkı paylarından ödenmek şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat  başına yapılacak ödeme  4,14  Türk Lirasıdır.

e) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 k işiyi geçmemek üzere) personelden fazla  çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak  Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit  edilecek  olan  azami   fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayd a 60 saati aşmamak üz ere saat başına yapılacak ödeme  2,40 Türk  Lirasıdır.

f) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin (d) bendi hükmü uyarınca, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekok ulları  ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta ö ğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı  personeli dahil), yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmem ek üzere saat b aşına  yapılacak  ödeme  4,14  Türk Lirasıdır.

g) 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulan derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilen 657 sayıl ı  Kanuna tabi personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme  imkânı bulunmayanlara, İçişleri Bakanlığının talebi üzerine yıllık  olarak  Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek olan azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90  saati aşmamak üzere  saat başına yapılacak ödeme  2,40  Türk Lirası dır.

3- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin  gereği  olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanun uya rınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı  hizmetler sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günd e  8  saati,  uygulama   oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatill erde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, okul ve kurum döner sermaye hasılatından,  beher iş saati için ö denecek fazla çalışma ücretleri  9,87  Türk Lirasını geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları  ve işçilik payı göz önünde bulun durularak tespit edilir. 

4-    Yapılan denetim ve inceleme sonucunda, fiilen fazla çalışma yapmayanlara yukarıda yer alan hükümlere göre ödeme yapıldığının  tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında gerekli kanuni takibat yapılmakla birlikte, ödenen fazla  çalışma ücreti bir katı fazlası ile birlikte geri  alınır. Bu tutarın, cezaya ilişkin bölümünün yarısı ödeme yapılan personelden, diğer yarısı ise mesai çizelgesini onaylayanda n tahsil edilir.

5- Her ne suretle olursa olsun, özel kanunlarına göre fazla çal ışma ücreti alanlara, yukarıdaki hükümlere göre ayrıca fazla çalışma ücreti  ödenmez.

(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti:

1 -    Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevleri nin niteliği  gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalış an  personele  (destek   hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücre ti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara  ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu; 

-  10.000’e kadar olanlar için 321 Türk Lirasını,

-  10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 344 Türk Lirasını,

-  50.001’de n 100.000’e kadar olanlar için 380 Türk Lirasını,

-  100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 429 Türk Lirasını,

-  250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 512 Türk Lirasını,

-  1.000.001’den fazla olanlar için 594 Türk Lirasını,

-  Ankara,  İstanbul  ve  İzmi r  büyükşehir  belediyeleri  dışındaki  diğer  büyükşehirlerin  belediye  sınırları  içerisindekiler  için  594  Türk  Lirasını, 

-  Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 790 Türk Lirasını,  geçemez.

2- Aylık maktu fazla çalış ma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik ola rak başkaca bir ödeme  yapılmaz.

3- Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

a)  Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma  ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, 

b)  Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

c)  İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi sür esince,

ç)  Yurt  içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,  ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.

 IV. DİĞER ÖDEMELER

1- 442 sayılı Köy Kanununun 74 ü ncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan (11.500) gösterge rakamı ile  mülga     ek 16 ncı maddesinin  birinci fıkrasında  yer alan (8.500) gösterge  rakamı,   1/1/202 1-  31/12/202 1  tarihleri arasındaki dönemde sırasıyla  (14.640)   ve  (9.189)  olarak   uygulanır.

2-   Gen el yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve özel kanunlarla kurulmuş fonlar  tarafından yapılacak  yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilen 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kuru m  ve   kuruluşlarda  çalışan  personele,  her  bir  asli  jüri üyeliği  veya  raportörlüğü  için  2.075 Türk  Lirasını  geçmemek  üzere  Hazine  ve   Maliye  Bakanlığının görüşü alınarak kurumlarınca belirlenecek tutarda ücret ödenir. Bu personelden,

-  Danışman jüri üyeliği g örevi yapanlara aynı koşullarla, yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen tutarın 1/2’si,

-  Yedek jüri üyelerine ön ve soru - cevap toplantılarına katılmaları halinde yedeği oldukları danışman jüri veya asli jüri üyelerine ödenen  tutarın 1/4’ü,

-  Asli jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalışmalara devam edememesi halinde kendisine yedek jüri üyesi ücreti, asli jüri üyesinin yeri ni  alacak yedek jüri üyesine de asli jüri üyesi ücreti,

-  Raportör yardımcılarına raportörlere ödenen tutarın 1/5’i, ödenir. Anılan jürilerde üye veya raportör olarak görev yapan ve yukarıda belirtilen kapsama girmeyen 657 sayılı Kanunun 87 nci  maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel dışındaki kişilere ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 ü ncü maddeleri  uya rınca yayımlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel S anat  Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği hükümlerine göre ücret ödenir. Ancak verilecek tutar, bu maddenin birinci cümlesinde belirti l en tutarın iki  katından fazla olamaz.

3 -    657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonr a  ve   birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem de rs yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona  ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır.

4-    1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlan   ması Hakkında Kanunun 1 inci  maddesin de yer alan (5.750) gösterge rakamı,  1/1/202 1-  31/12/202 1  tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde (6.503) olarak uygulanır.

5- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci  madd esinde yer alan (4.860) ve (3.240) gösterge rakamları ile geçici 2 nci maddesinde yer alan (7000), (8000 ) ve (9000) gösterge rakamları,  1/1/202 1-  31/12/202 1  tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde sırasıyla (5.253), (3.502), (7.567), (8.648) ve (9.729 ) olarak uygulanır.

6- 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek  tayın   bedelinin aylık tutarı, (2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması s onucu bulun acak tutarı geçemez. 

 7-    2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 32 nci maddesinde yer alan “en yüksek Devlet memuru aylığının birbuçuk katı tutarında” ibaresi,   1/1/202 1-  31/12/202 1  tarihleri arasındaki dönemde “15.325 gösterge rakamıyla memur aylık katsayı sının çarpımı sonucu bulunacak  tutarda” şeklinde uygulanır. 

8-    2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  ek  29  uncu  maddesinde  yer  alan  (4.350)  gösterge  rakamı,   1/1/202 1-  31/12/202 1 tarihleri  arasındaki dönemde (4.702) olarak uygulanır. 

9-    Milli Savunma Ünive rsitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde mevzuatı uyarınca  oluşturulan  doktor öğretim  üyesi,   doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için (3.000) gösterge rakamının memur  aylık  katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayı sı bir  yılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar  Hazine ve  Maliye Bakanlığının  görüşü üzerine  ilgili bakanlıklarca  belirlenir.

10- 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 10 uncu maddesinde yer alan (3000)  gösterge rakamı,  1/1/202 1-  31/12/202 1  tarihleri arasındaki dönemde (3.243) olarak uygulanır.

11 - 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan (6000) ve (2200) gösterge rakamları,   1/1/202 1-  31/12/202 1  tarihleri arasındaki dönemde sırasıyla (6.026) ve (2.226) olarak uygulanır. 

12 - 5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesinde  yer alan göstergeler,  1/1/202 1-  31/12/202 1  tarihleri arasındaki dönemde “2.280”  rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır. 

13- 4  sayılı  Bakanlıklara  Bağlı,  İlgili,  İlişkili  Kurum  ve  Kuruluşlar  ile  Diğer  Kurum  ve  Kuruluşların  Teşkilatı  Hakkında  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 130 uncu maddesi uyarınca,  Devlet tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen edebi kurulun tiyatro dışından  katılan üyelerine, her toplantı için özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar ödenecek toplantı ücreti (her toplantı iç in 3 k işiyi geçmemek ve  bir yılda altı toplantıyı aşmamak üzere)  144  Türk Lirasıdır.

14- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı erbaş ve e rler  için  374  Türk Lirasını geçemez.

15- 375  sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınc a ödenecek ek tazminatın tavanı  164,50  Türk Lirası  olarak uygulanır. Ancak,  Cumhurbaşkanı  bu tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir. 258

16 - Adalet  Bakanlığı  Ceza  ve  Tevkifevleri  Genel  Müdürlüğü  Denetimli  Serbestlik  ve  Yardım  Merkezleri  ile  Koruma  Kurulları  hizmetlerinde çalışan gönüllülere talepleri üzerine fiilen çalıştıkları her gün için, ulaşım ve iaşe gideri olarak günlük  17,20 Türk Lirası ödenir.  Tüm gönüllülere ödeme yapılab ilecek yıllık toplam gün sayısı 150.000’dir. 

17- Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ilişkin muhtelif kanunlarda yer alan gösterge rakamları  1/1/202 1-  31/12/202 1   tarihleri  arasındaki aylık ödeme dönemlerinde kendileri için (6.503), dul eşleri içi n (5.203), diğer yakınları  için (3.619) olarak uygulanır. 

18- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 11 inci maddesi kapsamında yapılacak har çlık ödemesi; yaşlılara  (1.620),  6- 12 yaş arası  engellilere  (649),  13 - 18 yaş arası engellilere (973), 18 yaş v e üzeri engellilere (1.297) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı  sonucu bulunacak tutar esas alınmak suretiyle yapılır. Eğitim kurumlarına devam eden engellilere verilecek harçlık tutarının  belirlenmesinde,  (1.620) gösterge rakamını geçmeme k üzere bulunduğu yaş grubunun gösterge rakamının iki katı esas alınır.

TERCÜMANGAZETESİ.NET ÖZEL HABER

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.