Öne Çıkanlar Muharrem Varlı mhp adana 5 Aralık 2019 Malatyasporlu Guilherme kimdir amerika kupası finali brezilya peru 1 Ocak Yılbaşı Tatilinde öğretmen ve yönetici ek dersleri ödenir mi?

Hafik Belediyesi itfaiye eri alım ilanı başvuru bilgileri

HAFİK BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIMI

Sivas ili Hafik Belediyesi itfaiye birimine itfaiye eri almak için İŞKUR aracılığı ile ilana çıktı.

İŞTE DETAYLAR

30/10/2020CUMAÇEŞİTLİ İLAN8664(EBYS‐DİSKET)SALİH1Sivas İli Hafik Belediye Başkanlığından: İTFAİYE ERİ ALIM İLANI Hafik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR Hafik Belediye Başkanlığının boş bulunan itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. • Türk Vatandaşı olmak, • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma, hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
30/10/2020CUMAÇEŞİTLİ İLAN8664(EBYS‐DİSKET)SALİH2• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: • İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır, • Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Başvuru sırasında; Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin http://www.hafik.bel.tr/ internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), •  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri  belediyemizce  tasdik edilebilir), • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
30/10/2020CUMAÇEŞİTLİ İLAN8664(EBYS‐DİSKET)SALİH3• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; • Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 21/12/2020–25/12/2020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30-12:30 / 13:30-17:30) müracaatlarını yapabileceklerdir. • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI 1-T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır, 2-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır, 3- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir, 4-Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 5-Sınav  Giriş  Belgeleri  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylara  başvuru  formunun  iletişim  bilgileri  bölümünde  belirtilmiş  olduğu  adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: Sözlü ve uygulamalı sınav: Sözlü sınav Hafik Belediyesi hizmet binasında 18/01/2021 tarihinde saat 09:30 dan itibaren yapılacaktır sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sözlü sınav; 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
30/10/2020CUMAÇEŞİTLİ İLAN8664(EBYS‐DİSKET)SALİH42. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar. Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz http://www.hafik.bel.tr/internet adresinde ilan edilir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde, KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz http://www.hafik.bel.tr/ internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemiz http://www.hafik.bel.tr/ internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. İlan Olunur.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.